Thử Vận May 10K

THỬ VẬN MAY PHẢI CHẤP NHẬN HÊN XUI

- 50% ACC Vip Hoặc Cùi Trắng Thông Tin - Đổi Pass Được
- 50% Acc Vip Hoặc Cùi Có Thông Tin - Không Đổi Pass
- 20% Acc Có Thông Tin Có Người Chơi Cùng
- Được HOÀN TIỀN 100% VỚI ACC BỊ KHÓA, BỊ CẤM